Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:     

1.Administratorem danych osobowych jest Marketing Point 360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-092 ul. Żwirki i Wigury 16A.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu przedstawiania oferty o współpracy oraz w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy o współpracy.
3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy/współpracownicy spółki Marketing Point 360 Sp. z o.o., którymi Marketing Point 360 Sp. z o.o. zawarło odrębne umowy o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody oraz – na podstawie
odrębnych przepisów – do celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, będą
przechowywane przez dalszych 10 lat.
5. Marketing Point 360 Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
     • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
     • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
     • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do otrzymania oferty Marketing Point 360 Sp. z o.o.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane te będą
przetwarzane wyłącznie w celu określonym w pkt 4.

 

Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć udzielone zgody. Informacja
o wycofaniu zgody może zostać przesłana na adres e-mail: info@marketingpoint360.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia wycofania tej zgody.